وظیفه سلول های جدید کشف شده در قلب

دانشمندان سلول های جدید در قلب کشف کردند. این سلول‌ها که نکسوس گلیا نامیده می‌شوند، به…