آیا ویروس کرونا بر روی تجهیزات ورزشی می‌‌‌ماند

تمرین فوتبال به پایان رسیده است و شما توپ فوتبال خود را بر می‌دارید. آنگاه است…

چشم انداز صنعت لوازم ورزشی جهان بعد از بحران کرونا

اگر بخواهیم چشم اندازی برای صنعت لوازم ورزشی جهان بعد از بحران کرونا متصور باشیم، می‌بایست…