مطالعات تأیید می‌کند که پوشیدن ماسک در مدارس باعث کاهش شیوع کرونا می‌شود

دو مطالعه جدید، که توسط CDC منتشر شده است، شواهد محکمی از شیوه‌های جهانی پوشیدن ماسک…