تجهیزات مراقبتی، بهداشتی

تجهیزات مراقبتی

همانطور که از این نام پیداست ، تجهیزات پشتیبانی از زندگی آن دسته از وسایل پزشکی است که برای حفظ عملکرد بدنی یک بیمار در نظر گرفته شده اند.

بدون حمایت از زندگی ، عملکرد سیستم های اندام بیمار به تنهایی دشوار خواهد بود.