چرت زدن در بعد از ظهر می‌تواند برای مغز شما مفید باشد

یک مطالعه مشاهده ای جدید بر روی تعداد بیشتری از داده ها استوار است که می‌تواند…

مطالعه جدید نشان می‌دهد زمان چرت زدن نباید بیشتنر از یک ساعت شود

یک متاآنالیز جدید، شامل بیش از 20 مطالعه، نشان می‌دهد که چرت زدن بیش از 60…