مصرف زیاد شکر باعث مرگ آسیایی‌ها توسط کروناویروس

نتیجه یک تحقیق جدید از محققان دانشگاه “ادینبرو” با همکاری دانشمند ایرانی دانشگاه “مری کوئین” انگلیس…