تعدادی آزمایشگاه خصوصی مجوز تست کرونا گرفتند

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: ۳۰ آزمایشگاه خصوصی مجوز تست کرونا را دریافت کرده اند و…