مطالعه جدید نشان می‌دهد زمان چرت زدن نباید بیشتنر از یک ساعت شود

یک متاآنالیز جدید، شامل بیش از 20 مطالعه، نشان می‌دهد که چرت زدن بیش از 60…