خطر افزایش وزن کودکان در دوران پاندمی

بر اساس شواهد به دست آمده در مطالعه‌ای جدید که در ایالات متحده انجام گرفته است…