لیست آزمایشگاه های شمال تهران

آزمایشگاه های شمال تهران

در اینجا ما لیست بهترین آزمایشگاه های شمال تهران را جمع آوری کردیم:


آزمایشگاه قلهک

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22600413 -22610513- 22610613
 • وبسایت: gholhak-lab.com

آزمایشگاه پارس طب

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 42- 88648137
 • وبسایت: parsteblab.com

آزمایشگاه آرامش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22139016
 • وبسایت: arameshlab.ir

آزمایشگاه سپند

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: 22802020
 • وبسایت: sepandlab.net

لیست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهران


آزمایشگاه شفق

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: 88454025
 • وبسایت: shafaghlab.com

آزمایشگاه ایران درمان

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 9126194139
 • وبسایت: irandarman.com

آزمایشگاه ایثار

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22371474
 • وبسایت:isarlab.ir

آزمایشگاه سهروردی

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 88756322
 • وبسایت: sohrmri.ir

آزمایشگاه ایران وقرپور

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 9120929195
 • وبسایت: drvaghardoost.ir

آزمایشگاه صوفیا

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22039800
 • وبسایت: sophiapathobiologylab.ir

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی